Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.134.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów - 3 pakiety
DZP.262.136.2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Ministerstwa Zdrowia – programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. Narodowy program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej – 5 pakietów
DZP.262.115.2017 Dostawa wyrobów medycznych, szwów chirurgicznych, taśmy retrakcyjnej - 17 pakietów
DZP.262.125.2017 Dostawa elektrod wielofunkcyjnych Pro-Padz oraz specjalistycznego sprzętu kardiologicznego - 2 pakiety
DZP.262.130.2017 Dzierżawa respiratorów i koncentratorów tlenowych – 2 pakiety
DZP.262.137.2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Ministerstwa Zdrowia –programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.
DZP.262.132.2017 Dostawa stentów wewnątrzczaszkowych, mikorcewników, prowadników typu Amplatz oraz spiral embolizacyjnych - 5 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.133.2017 Zakup usługi serwisowej systemu CliniNET oraz modułów posiadanych przez Zamawiającego.
DZP.262.123.2017 Dostawa igieł do trepanobiopsji
DZP.262.127.2017 Dostawa prześcieradeł, rękawic diagnostycznych oraz drobnego sprzętu medycznego – 12 pakietów

Strony